Scop și obiective

OBIECTIV GENERAL

Susținerea inițiativelor în domeniul antreprenoriatului social în mediul rural din zonele non ITI Delta Dunării ale Județelor Constanța, Galați și Tulcea, prin furnizarea serviciilor de formare și consiliere antreprenorială, pentru 84 persoane, precum și prin acordarea ajutorului de minimis necesar pentru înființarea a 18 întreprinderi de economie socială care să funcționeze într-o maniera auto-sustenabilă, în cadrul cărora vor fi create și ocupate 54 locuri de muncă, din care 18 locuri de muncă de către tinerii NEETs, intervenție materializată pe perioada a 24 luni.

OBIECTIVELE  SPECIFICE

OBIECTIV SPECIFIC 1: Derularea în mediul rural din zonele non ITI Delta Dunării ale Județelor Constanța, Galați și Tulcea a unor activități specifice campaniilor de informare și promovare, în scopul recrutării unui număr de 84 beneficiari, pentru a participa la servicii de instruire în domeniul antreprenoriatului în economia socială, intervenție materializată pe parcursul a 4 luni.

Rezultat: – informarea inițială a unui număr de 960 potențiali beneficiari cu privire la finanțare și activitățile proiectului – 15 parteneriate cu: UAT, Întreprinderi de economie socială, Organizații relevante pentru sectorul Economiei Sociale  – Selectarea și recrutarea pentru etapa de formare antreprenorială a 84 beneficiari (A1.2).

OBIECTIV SPECIFIC 2: Furnizarea serviciilor de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale, concretizate în activități de formare în antreprenoriat în economia socială, competențe digitale și ateliere de lucru, pentru 84 persoane provenite din mediul rural din zonele non ITI Delta Dunării ale Județelor Constanța, Galați și Tulcea, în scopul elaborării și selectării celor mai bune 18 Planuri de afacere pentru a fi propuse pentru finanțare, intervenție materializată pe parcursul a 5 luni.

Rezultat: – formați in domeniul antreprenoriatului 84 persoane – formați in domeniul TIC, 42 persoane ,fiecare beneficiar participa la 3 ateliere de lucru; – selectate 18 planuri de afaceri (si un corp de rezerva – 10).

OBIECTIV SPECIFIC 3: Furnizarea serviciilor de consiliere specializată în domenii antreprenoriale relevante și de perfecționare practică a pentru 18 persoane provenite din mediul rural din zonele non ITI Delta Dunării ale Județelor Constanța, Galați și Tulcea, în scopul dobândirii expertizei necesare înființării și demarării propriei afaceri, intervenție materializată pe parcursul a 3 luni.

Rezultat: – Desfășurarea a 7 module de consiliere antreprenorială pentru cel puțin 18 viitori antreprenori în Economie Socială. – Înființarea a 18 întreprinderi de Economie Socială.

OBIECTIV SPECIFIC 4: Furnizarea serviciilor necesare pentru a asigura normalitatea procesului de funcționare a celor 18 întreprinderi de economie socială create în mediul rural din zonele non ITI Delta Dunării ale Județelor Constanța, Galați și Tulcea, pentru menținerea locurilor de muncă și crearea unui mecanism sustenabil și viabil de dezvoltare a afacerilor, intervenție materializată pe parcursul a 12 luni.

Rezultat: – acordarea în 2 tranșe a subvenției de minimis; – crearea a 54 locuri de muncă; – angajarea a 54 persoane pe locurile de muncă create din care 18 tineri NEETs.

Indicatori atinși:
4S225.2.1 – Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care beneficiază de sprijin, din zona rurala, din regiunile aferente AP 1, respectiv Sud-Vest Oltenia, Sud-Est si Sud Muntenia: 18 tineri NEETs4S62 – Entități de Economie Socială din zona rurală înființate urmare a sprijinului primit – 18 Întreprinderi de economie socială.4S63 – Entități de Economie Socială din zona rurală sprijinite – 18 Întreprinderi de economie socială.CR02 – Participanții șomeri care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant – cel puțin 18 tineri NEETsCR11 – Persoanele care obțin un loc de muncă în termen de 6 luni de la încetarea calității de participant – 18 tineri NEETs.

Grupul țintă este de 84 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale

CRITERIILE DE SELECTIE A Grupului Țintă: – mediul de rezidență, – tematica ideii de afacere (preponderent afaceri care propun prelucrarea și comercializarea produselor agricole), – orientarea spre temele secundare, – realismul ideii de afacere, – potențial antreprenorial, – interesul evident pentru dezvoltarea unei afaceri în domeniul economiei sociale.

Activitățile se adresează unui grup țintă eligibil cu domiciliul sau reședința în localități rurale situate în Județele CONSTANȚA, GALAȚI ȘI TULCEA, EXCEPTÂND ZONA ITI DELTA DUNĂRII, conform anexei 11.1 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și Cererea de finanțare

Nivelul ajutorului de minimis acordat:
a) Sub 40.000 euro – min 2 locuri de muncă create; b) între 40.000 și 60.000 euro – min 3 locuri de muncă, din care 1 loc este ocupat de tânar NEET; c) între 60.000 și 80.000 euro – min 4 locuri de muncă, din care 2 sunt ocupate de tineri NEETs;d) între 80.000 și 100.000 euro – min 5 locuri de muncă, din care 3 sunt ocupate de tineri NEETs;

Condiția pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă

În conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice și Cererea de finanțare a proiectului „Antreprenoriat cu IMPACT Social!”  grupul țintă este format din persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: – au vârsta cuprinsă între 18 și 65 ani; – au reședința sau domiciliul în localitățile în care se desfășoară proiectul în județele Galați, Tulcea și Constanța; – au studii liceale finalizate; – nu fac sau nu au făcut parte din Grupul Țintă al altui Proiect Finanțat prin POCU/879/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.Participanții la activitățile proiectului vor fi informați despre obligativitatea de a furniza datele lor personale și despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, în toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale menționate. În acest sens fiecare persoană selectată în Grupul Țintă va semna o declarație privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Condiții obligatorii de îndeplinit de către câștigătorii planului de afaceri după semnarea contractului de subvenție.

(a) În max 3 luni de la semnarea contractului de subvenție, fiecare Întreprindere de Economie Socială trebuie să angajeze min 1 angajat din numărul total de angajați prevăzut în planul de afaceri. (b) În max 4 luni de la semnarea contractului de subvenție, fiecare Întreprindere de Economie Socială dobândeste un atestat de întreprindere socială care trebuie menținut pe toată perioada de implemnetare (12 luni de la semnarea contreactului de subvenție) și sustenabilitate a proiectului (6 luni de la finalizarea celor 12 luni de implementare) (c) În max 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, fiecare Intreprindere de Economie Socială trebuie să realizeze operaționalizarea întreprinderii sociale / punerea în funcțiune a echipamentelor de producție/ demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor.(d) În max 30 de zile de la operaționalizarea întreprinderii sociale/ punerea în funcțiune a echipamentelor de producþie/ demararea furnizării serviciilor sau executării lucrărilor, fiecare Întreprindere de Economie Socială trebuie să angajeze toți angajații asumați în planul de afaceri.Este obligatoriu, la nivelul fiecărui plan de afaceri, ca un minimum din persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate să fie tineri NEETs șomeri din mediul rural, cu vârsta între 16 – 29 ani, deja înregistrați și profilați la AJOFMVor fi finanțate cel puțin 18 planuri de afaceri din care minim 14 planuri cu domeniul de activitate în prelucrarea și comercializarea produselor agricole (CAEN cf Anexei 8)Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile.Vor fi aplicate principii și criterii de tratament egal, nediscriminare, transparență, echidistanță și obiectivitate, precum și respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese.Vor fi finanțate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

LEGISLAȚIA APLICABILA MEDIULUI DE AFACERI

Conform Legii economiei sociale, economia socială contribuie la dezvoltarea comunităților locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în activități cu caracter social și/sau activități economice, facilitând accesul acestora la resursele și serviciile comunității.

Conform Legii 219/2015 art 3, 4 și 8 si HG 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderile de economie socială, inclusiv cele de inserție, pot fi înființate din punct de vedere legal, după cum urmează:  a.  societăţile cooperative de gradul I;   b.  cooperativele de credit; c.  asociaţiile şi fundaţiile; d.  casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;  e.  casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;  f.  societăţile agricole (exclusiv pentru prelucrarea şi comercializarea produselor agricole);  g. orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege şi criteriile prevăzute la art. 8, alin. (4) din lege; h.  federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus. Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială.Persoanele juridice de drept privat, prevăzute mai sus, pot solicita un atestat de întreprindere socială, dacă actele de înființare și funcționare conțin prevederi prin care se demonstrează faptul că:  – acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;  –  alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare;  –  se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;  –  aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.